Прием 2017/2018 г.

Уважаеми кандидат-докторанти в конкурса за 2017/2018 г.,

Уведомяваме Ви, че тези от Вас, които са подали съответните документи в срок, са одобрени за явяване на изпит за докторантура в редовна и задочна форма на обучение по направления:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки,
 • 4.6. Информатика и компютърни науки и
 • 9.1. Национална сигурност.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • По направления – на 25.09.2017 г. от 09.00 ч., зала 206 – писмен и от 14.00 ч. – устен.
 • По чужд език – на 26.09.2017 г. от 09.00 ч., зала 206 – писмен и от 14.00 ч. – устен.

До устните изпити се допускат кандидатите, получили най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит.

Конкурси

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 49, СТР. 35 ОТ 20 ЮНИ 2017 Г.УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,
1. Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2017/2018 г. в професионалните направления:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 5 бр. редовно и 11 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“ „Наукознание“;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки – 3 бр. редовно и 7 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;
 • 9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Приемът в докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на Интернет страницата на УниБИТ. За участие в конкурса могат да кандидатстват всички лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

Документи

Кандидатите за докторанти подават в канцеларията на УниБИТ следните документи:

 • Заявление до Ректора на УниБИТ по образец.
 • Творческа автобиография на кандидата, с негова снимка и подпис.
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” оригинал и нотариално заверено копие от нея (оригиналът се връща).
 • Списък на публикации по темата (ако има такива).
 • Други документи, удостоверяващи научните интереси и постиженията на кандидата в съответната научна област.
 • Документ за платена такса за участие в конкурса.
 • Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават допълнително към изброените документи три екземпляра на съществена част (концепция) на дисертационния труд.

В едноседмичен срок след изтичането на срока за подаване на документи, всички кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на конкурсните изпити и им се дава Списък на въпросите за тях. Изпитите се провеждат след изтичане на един месец от връчването на уведомлението. Конкурсът включва изпити по специалността и по един чужд език (английски, френски, немски, руски), по избор на кандидата.

Факултетните съвети вземат решение за зачисляване на успешно издържалите изпитите и приема техните индивидуални учебни планове. В решението се посочва обучаващото звено и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на ръководителя на първичното звено. За научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения или практически опит. Освен научен ръководител Факултетният съвет може да избере и научен консултант, с доказани научни постижения или практически опит.

Такси

Участниците заплащат такси за явяване на изпитите, размерът на които се определя от Решение №240 на Министерския съвет на Република България от 27.04.2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година.

Размерът на таксите можете да видите тук.

 

Самостоятелна форма на обучение

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които са разработили съществена част (концепция) на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, се извършва без изпит, през цялата академична година. Кандидатите подават указаните по-горе документи и три екземпляра на Концепция на дисертационния труд, както и библиография към него. Концепцията се представя пред първично научно звено от кандидата.

В случай на положително решение, първичното звено, предлага темата на дисертационния труд, научната област, индивидуалния учебен план на докторанта, научния ръководител и/или научния консултант. Въз основа на това предложение Факултетният съвет взима решение за зачисляване и утвърждава темата на дисертационния труд. На тази основа ректорът на УниБИТ издава заповед за зачисляване на докторанта.

Чуждестранни лица

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти в УниБИТ, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Правилата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на УНИБИТ.

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура в УниБИТ, в съответствие с чл.13, чл.13а, чл.13б и чл.13в на ППЗРАСРБ.

Пожелаваме ви успех!

Публикувано в Новини, Прием | Вашият коментар