Лого на ИНИОД

Институт за научни изследвания и обучение на докторанти


Университет по библиотекознание и информационни технологии

Предстоящи процедури

Официална защита на дисертационен труд

на Георги Людмилов Коджаниколов на тема: „Прането на пари в контекста на европейската сигурност (информационнни аспекти и перспективи“ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев

Рецензенти:

  • проф. д.н. Ирена Йорданова Петева
  • проф. д-р Христо Атанасов Христов

Становища:

  • проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
  • проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
  • доц. д-р Сашо Драгиев Воденичарски

Документи по защитата на Георги Людмилов Коджаниколов.