Прием 2018/2019 г.

Конкурси

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 61, СТР. 59 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ,

Обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 10 бр. редовно и 17 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки – 2 бр. редовно и 8 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“;
 • 9.1. Национална сигурност – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

 

Контакти

 • Ралица Йотова: r.yotova@unibit.bg
 • Ева Ценкова: e.tsenkova@unibit.bg
 • Петя Алексова: p.aleksova@unibit.bg
 • Телефони: 02/970 85 98, 0878 22 04 51

 

Документи за участие в конкурса

Кандидатите за докторанти подават в канцеларията на УниБИТ следните документи:

 • Заявление до Ректора за участие в конкурса (Образец на заявлението).
 • Автобиография с подпис на кандидата.
 • Снимка на кандидата в паспортен формат – 1 бр.
 • Нотариално заверено копие от диплома и приложението към нея за завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.
 • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 • Медицинско удостоверение.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2018/2019 г. (37 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ). Таксите могат да бъдат заплатени на място в касата на УниБИТ или по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.
 • Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, ако има такива.
 • Удостоверения или други документи за владеене на чужд език, ако има такива.

Документи се подават на адрес: бул. Цариградско шосе №119, ет. 2, кабинет 215 (Деловодство на ИНИОД).

В едноседмичен срок след изтичането на срока за подаване на документи, всички кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на конкурсните изпити и им се дава Списък на въпросите за тях.

Изпитите се провеждат след изтичане на един месец от връчването на уведомлението. Конкурсът включва изпити по специалността и по един чужд език (английски, френски, немски, руски), по избор на кандидата.

Факултетните съвети вземат решение за зачисляване на успешно издържалите изпитите и приема техните индивидуални учебни планове. В решението се посочва обучаващото звено и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на ръководителя на първичното звено. За научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения или практически опит. Освен научен ръководител Факултетният съвет може да избере и научен консултант, с доказани научни постижения или практически опит.

Такси

Участниците заплащат такси за явяване на изпитите, размерът на които се определя от Решение №286 на Министерския съвет на Република България от 26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година.

Размерът на таксите можете да видите тук.

 

Самостоятелна форма на обучение

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които са разработили съществена част (концепция) на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, се извършва без изпит, през цялата академична година. Кандидатите подават указаните по-горе документи и три екземпляра на Концепция на дисертационния труд, както и библиография към него. Концепцията се представя пред първично научно звено от кандидата.

В случай на положително решение, първичното звено, предлага темата на дисертационния труд, научната област, индивидуалния учебен план на докторанта, научния ръководител и/или научния консултант. Въз основа на това предложение Факултетният съвет взима решение за зачисляване и утвърждава темата на дисертационния труд. На тази основа ректорът на УниБИТ издава заповед за зачисляване на докторанта.

 

Чуждестранни лица

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти в УниБИТ, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Правилата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на УНИБИТ.

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура в УниБИТ, в съответствие с чл.13, чл.13а, чл.13б и чл.13в на ППЗРАСРБ.

 

Пожелаваме ви успех!

Публикувано в Новини, Прием | Вашият коментар