Академичен състав

531882_422942904481466_1699936190_n

Дейността на Института гарантира ефективното реализиране на експертния потенциал на УниБИТ в процеса на обучение на докторанти. Тя се осигурява от високо квалифициран академичен състав включващ: специалисти и експерти на УНИБИТ; външни научни и преподавателски кадри; специалисти и служители от научни и образователни организации у нас и в чужбина. Този състав осигурява качеството на обучението на равнището на съвременните световни постижения и бъдещите потребности на страната.

Всички членове на колектива на Института са натоварени с конкретни задачи за развитие на учебния процес и работят с високи темпове. Усилията им са насочени към постигане на съвършенство в обучението на докторантите през целия им активен живот. Те споделят разбирането, че постигането на ново качество на обучението е възможно само в най-тясно сътрудничество с всички университетски, академични и неправителствени институции в страната и със съответните партньори от чужбина.

Ръководството на Института се стреми към постигане на висока мобилност на преподавателския със-тав. Развиват се преките отношения с други висши училища в четири основни направления:

  • координиране на съдържанието на обучението с действащата в страната нормативна регулаторна рамка;
  • създаване на общи и допълващи се програми;
  • обмен на съвместни програми и други с висшите училища, които имат подходящи и допълващи обучението в ИНИОД програми или курсове;
  • разширяване на прякото академично сътрудничество със сродни центрове за обучение у нас и в чужбина.

Участието на преподавателите и докторантите на ИНИОД в международни конфе-ренции, курсове, програми и изследвания допринася както за тяхното собствено развитие, така и за представяне на важни аспекти от политиката за сигурност и  по-литика на страната.

Административно осигуряване