Процеси на обучение в докторантура

Описанията на процесите на обучение в докторантура и на заемане на академична длъжност (хабилитация) са представени като логически подредена съвкупност от документи, които описват и обясняват изпълнението на предвидените в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ дейности. Те разкриват:

 • Причинно-следствените връзки.
 • Основните дейности, които съставляват процесите.
 • Основните интегратори на процесите (например методологии, документи, формати, процедури и т. н.).
 • Способите за наблюдение, контрол и оценка на ефективността на функционирането на системата за управление.

Тези описания се използват за да се структурира съдържанието на процесите така, че да се формулират:

 • Критичните за успеха фактори, които осигуряват: стандартизацията и унификацията на информационните процеси; ефективността и качеството на крайните продукти и услуги; оптимално разпределение на ресурсите (данни, приложения, средства за поддръжка, инфраструктура и човешки ресурси).
 • Ключови индикатори на целите, които осигуряват информация за оценка на постигането им при минимизация на рисковете и себестойността на процесите.
 • Ключови индикатори за производителността, отчитащи времето за изпълнение, пропускателната способност, функционалността, конкурентоспособността, диверсификация и диференциация.

Прилагането на изброените критерии дава възможност да се получат отговорите на въпросите:

 • До колко може да се инвестира в информационни технологии и да се компенсират разходите за тях с получените ползи?
 • Кои са индикаторите на добрата производителност?
 • Кои са критичните за постигане на успех фактори?
 • Какви са рисковете за не постигане на целите?
 • Какво формира конкурентоспособността на произвежданите образователни продукти и услуги?

По този начин, оценката на ефективността и качеството на процесит на обучение се свежда до използване на измерими количествени параметри които осигуряват желаната наблюдаемост и управляемост. В този смисъл, генерираната по ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ документация трябва да бъде това, което се изисква, за да бъдат процесите на обучение качествени ефективни.

Описания на процесите

Процес “Редовна докторантура”

Процес “Задочна докторантура”

Процес “Самостоятелна докторантура”

Процес “Хабилитация”

 

 

Новини