Докторантура

Обучението на докторантите в УНИБИТ се осъществява в два етапа – образователен и изследователски. То се провежда от преподаватели с висока квалификация. Те участват както в учебния процес, така и в научните изследвания на докторантите. Това участие започва с преподаване на задължителни и избираеми учебни дисциплини от Груповия учебен план и продължава с индивидуална работа в рамките на научното ръководство на зачислените докторанти. Задължително условие за преминаване от образователния към изследователския етап на обучение е успешното полагане на всички изпити от Груповия учебен план, в т.ч. и докторантския минимум.

Решение за завършване на изследователския етап на докторантското обучение се взима от съвета на първичното научно вено. Това решение се внася за обсъждане в съответния Факултетен съвет, който взима решение за отчисляване и избира жури за провеждане на защита. Всички процедури на докторантското обучение са в съответствие с изискванията а ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му.

Електронните ресурси публикувани тук  включват всички необходими за успешното протичане на процеса на обучение на докторантите учебни материали. Те са подбрани и структурирани така, че да осигурят непрекъснат дистанционен достъп до необходимата информация на всички обучаеми.

При необходимост, ИНИОД осигурява на своите докторанти всички учебници, книги и нормативни документи, в помещенията на института, или в библиотеката на УНИБИТ.

Библиография

Христоматия

Учебни материали

Нормативни документи

Документи на УниБИТ

Термини и определения

Книги и книжарници

Квалификационна характеристика на ОНС Доктор по докторантска програма “Организация и управление на информационни процеси”

Квалификационна характеристика на ОНС Доктор по докторантска програма “Национална сигурност”

Документи за прием в докторантура

Заявление за участие в конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форми на обучение)

Такси за обучение

Конспект за конкурсен изпит за прием в докторантура по докторантска програма “Книгознание, библиотекознание и библиография”

Конспект за конкурсен изпит за прием в докторантура по докторантска програма “Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда”

Конспект за конкурсен изпит за прием в докторантура по докторантска програма “Наукознание”

Конспект за конкурсен изпит за прием в докторантура по докторантска програма “Организация и управление на информационни процеси”

Конспект за конкурсен изпит за прием в докторантура по докторантска програма “Национална сигурност”

Процес на зачисляване, обучение и защита на докторанти на самостоятелна подготовка

Заявление за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

Въпроси за научното изследване

Концепция за научно изследване

Концепция за научно изследване (Word)

Декларация за правата и задълженията на докторанта

Декларация за съгласие

Етична декларация

Декларация достоверност на представените документи

Декларация за оригиналност

Групов учебен план за обучение на докторанти през 2016/2017 учебна година

Индивидуален план на докторанта (редовна докторантура) 3 г.

Индивидуален план на докторанта (задочна докторантура) 4 г.

Индивидуален план на докторанта (самостоятелна подготовка) 3 г.

Указания за подготовка за изпитите от Груповия учебен план

Формиране на оценките от изпитите от Груповия учебен план 

Конспект за изпит по специалността (докторантски минимум) по Организация и управление на информационни процеси

Конспект за изпит по специалността (докторантски минимум) по Национална сигурност

Изпит по учебната дисциплина “Знание и познание в информационното общество”

Изпит по учебната дисциплина “Теория и практика на мениджмънта на знания”

Изпит по учебната дисциплина “Методика на научните изследвания и емпиричните проучвания”

Изпит по английски език

Как се пише есе

Атестационен лист на докторанта

Годишен отчет за работата на докторантите

Доклад за изпълнението на ИУП от докторанта

Методика за оценка на обучението

Препоръки за изготвяне на публикации

Структура и оформяне на научна публикация

Първите 4 страници на Дисертационен труд

Как се пише автореферат

Автореферат (структура и съдържание)

Първите 4 страници на Автореферат към Дисертационен труд

Съвети за докторанта

Презентация за защитата на дисертационен труд

Презентация (шаблон)

Информационна карта на НАЦИД (Bg)

Информационна карта на НАЦИД (En)

Заявление за разкриване на процедура за защита на дисертационен труд

Платформа