Присъждане

diploma_6col_0

Образователната и научна степен „доктор“ се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен „магистър“, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд, при условията и по реда на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и на настоящият Правилник. За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, докторантът трябва да е отчислен с право на защита и да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания.

Правото на защита се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план. То се дава от Факултетния съвет по предложение на съвета първичното звено. Докторантите, придобили право на защита, се отчисляват със заповед на Ректора на УниБИТ.

Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. Той трябва да бъде представен във вид и обем, съответстващи на изискванията на УниБИТ.

След приключване на работата по дисертационния труд, докторантът го представя на научния си ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка на готовността, научният ръководител предлага на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане. Това обсъждане се провежда в обучаващото първично звено което взема решение за готовността за защита пред научно жури. При положително решение, Факултетният съвет избира петчленно жури и го предлага на Ректора да го определи със заповед.

На своето първо заседание журито си избира председател и определя двама от своите членове за рецензенти. Останалите изготвят становища. Рецензиите и становищата се публикуват преди второто заседание на журито на сайта на УНИБИТ. На второто заседание на журито се обсъжда представения дисертационен труд в присъствието на докторанта и неговия научен ръководител. Решението на журито се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. То влиза в сила веднага. При взето положително решение, УНИБИТ издава на докторанта диплома за образователна и научна степен „доктор“.

Такси