Такси

Размерът на таксите се определя ежегодно с Решение на Министерския съвет на Република България за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за съответната учебна година. Размерът на таксите за учебната 2018-2019 г. можете да видите тук.

Плащането на таксите се извършва по банков път на сметка:

IBAN: BG65BNBG96613100166501
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Получател: УниБИТ

Таксите се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Размерът на таксите за обучение в докторантура се гласува ежегодно от Академичния съвет на УниБИТ по предложение на Ректора, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) и се утвърждава с Решение на министерския съвет на Република България.

За всяка учебна година таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища, се утвърждават с Постановление на Министерския съвет, което се обнародва в Държавен вестник.

Съгласно чл.2 на Постановление № 104 от 28.04.2015 г. на МС, докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.

Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно съответните приложения в постановлението на Министерския съвет на Република България.

Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.

За областите на висше образование и професионалните направления съгласно съответните приложения на постановлението на Министерския съвет на Република България, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от областта или направлението.

 

Докторантура