Прием

18

Приемът в докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на Интернет страницата на УниБИТ. За участие в конкурса могат да кандидатстват всички лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатите за докторанти подават в канцеларията на УниБИТ следните документи:

      • Заявление до Ректора на УниБИТ по образец.
      • Творческа автобиография на кандидата, с негова снимка и подпис.
      • Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
      • Свидетелство за съдимост.
      • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” оригинал и нотариално заверено копие от нея (оригиналът се връща).
      • Списък на публикации по темата (ако има такива).
      • Други документи, удостоверяващи научните интереси и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават допълнително към изброените документи три екземпляра на съществена част (концепция) на дисертационния труд.

В едноседмичен срок след изтичането на срока за подаване на документи, всички кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на конкурсните изпити и им се дава Списък на въпросите за тях. Изпитите се провеждат след изтичане на един месец от връчването на уведомлението. Конкурсът включва изпити по специалността и по един чужд език (английски, френски, немски, руски), по избор на кандидата. Участниците заплащат такси за явяване на изпитите, размерът на които се определя от Академичния съвет на УниБИТ.

Факултетните съвети вземат решение за зачисляване на успешно издържалите изпитите и приема техните индивидуални учебни планове. В решението се посочва обучаващото звено и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на ръководителя на първичното звено. За научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения или практически опит. Освен научен ръководител Факултетният съвет може да избере и научен консултант, с доказани научни постижения или практически опит.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които са разработили съществена част (концепция) на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, се извършва без изпит, през цялата академична година. Кандидатите подават указаните по-горе документи и три екземпляра на Концепция на дисертационния труд, както и библиография към него. Концепцията се представя пред първично научно звено от кандидата. В случай на положително решение, първичното звено, предлага темата на дисертационния труд, научната област, индивидуалния учебен план на докторанта, научния ръководител и/или научния консултант. Въз основа на това предложение Факултетният съвет взима решение за зачисляване и утвърждава темата на дисертационния труд. На тази основа ректорът на УниБИТ издава заповед за зачисляване на докторанта.

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти в УниБИТ, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Правилата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на УНИБИТ.

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура в УниБИТ, в съответствие с чл.13, чл.13а, чл.13б и чл.13в на ППЗРАСРБ.

Присъждане