Акредитация

accredited-degree

Последна валидна институционална акредитация на УНИБИТ, дадена на 05.03.2009 г. за срок от шест години, е с оценка “много добра”. Акредитираните докторски програми в УНИБИТ са:

Докторска програма Акредитирана до: Професионално направление
Книгознание, библиотекознание и библиография 26.06.2019 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Организация и управление на информационни процеси 25.05.2020 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда 18.12.2019 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Наукознание 16.06.2022 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Бизнес, административни обществени комуникации и технологии 16.06.2021 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Теория на информацията и управление на знания 16.06.2021 г. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 13.05.2019 г. 4.6 Информатика и компютърни науки
Национална сигурност  25.05.2020 г. 9.1 Национална сигурност

Форми на обучение: редовна, задочна

Знанията които получават докторантите, обучаващи се в УниБИТ по научна специалност „Организация и управление на информационни процеси” са в следните научни области:

  • Теория и практика на социалното управление.
  • Теория на социалните организации.
  • Обществени комуникации и науки за информирането.
  • Информационен и културен мениджмънт.
  • Защита на културно историческото наследство.
  • Стратегическо ръководство и лидерство.
  • Информационна сигурност и защита на информацията.
  • Националната, регионална и глобална сигурност.

Обучението на докторантите дава възможност да се обхване широк  кръг от научни проблеми и да се проведат изследвания по най-актуалните и значими от тях. То осигурява квалификация, която се изисква за заемане на експертни и ръководни длъжности на всички структурни нива на социалните организации.

Прием