Обучение


Обучението на докторантите в УНИБИТ се извършва в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането му (ППЗРАСРБ) и Закона за висшето образование (ЗВО). С тези нормативни документи се уреждат условията и реда за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, научната степен „доктор на науките“ и условията и реда за заемане на длъжностите на академичния състав на УниБИТ.

Докторантите се обучават в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форми. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години. Докторантурата на самостоятелна подготовка е с минимален срок на подготовка 1 година.

Срокът на докторантурата може да се удължава със заповед на Ректора на УниБИТ въз основа на решение на Факултетните съвети, по предложение на първичното звено в което се обучава докторанта, но не повече от една година.

Обучението на докторантите във всички форми се осъществява по Индивидуален учебен план. Той се изготвя от докторантите и научните им ръководители по утвърден образец и се утвърждава от Факултетен съвет. Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Той включва като неразделна част Общ учебен план за обучение на докторантите в УниБИТ. Докторантите полагат изпитите по този план пред назначени от Ректора на УниБИТ комисии.

Работата на докторантите включва следните дейности:

      1. Научноизследователска (художественотворческа) дейност;
      2. Посещение и участие в работата на курсове (семинари, лекции, практически занятия и др. От докторско ниво);
      3. Преподавателска дейност;
      4. Експертна дейност и/или участие в научни форуми (национални и/или
      5. Международни);
      6. Изпити за докторски минимум;
      7. Защита на докторска дисертация.

Разпределението на труда на докторантите по видове дейности за срока на обучението е унифицирано и се утвърждава от Академичния съвет на УниБИТ, при спазване на всички задължителни изисквания, утвърдени в действащите правилници на университета:

      1. Научноизследователска дейност – 45%;
      2. Посещение на лекции, участие в семинари, практически занятия и изпити по учебните дисциплини от учебния план за обучение на докторантите в УНИБИТ – 10%.
      3. Изпит за докторски минимум – 10%;
      4. Преподавателска дейност – 10%
      5. Експертна дейност и/или участие в научни форуми (национални и/или международни) – 5%;
      6. Защита на докторска дисертация – 20%.

Оценяването на завършения дисертационен труд се извършва от петчленни научни журита. За всяка конкретна процедура съставът на научното жури се утвърждава от Факултетните съвети, по предложение на обучаващото звено. Ректорът на УниБИТ определя със заповед състава на научните журита. В тях се включват само учени с доказана експертна компетентност, доказана със съответните дипломи за образование, научни степени, заемани академични длъжности и научни публикации в съответната научна област.

Акредитация