За нас

176-77

Институтът за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е основно звено на УниБИТ по смисъла на чл. 25, ал. 2 и чл. 26(б) ал.1 и ал.2 от Закона за висшето образование. Учреден е съгласно Постановление на Министерския съвет на Република България № 225, от 01.11.2010 г., публикувано в Държавен вестник, бр.88, от 09.11.2010 г. и решение на Академичния съвет на УНИБИТ от 21.12.2010 г. и действа на основание на Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Кодекса на труда (КТ), при спазване на разпоредбите на Правилника за устройството, управлението и дейността (ПУУД) на УНИБИТ и Наредбата на УниБИТ за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Цялостната дейност на Института се осъществява в съответствие с националните ценности и интереси, държавната политика в областта на библиотекознанието и информационните науки и европейските образователни ценности, на основата на законодателството на страната в областта на висшето образование и науката и образователната политика на УниБИТ.
Предметната дейност на Института е:

 1. Извършване на дългосрочна научноизследователска дейност и обучение на докторанти в научните области, в които УниБИТ има валидна акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА) за обучение на докторанти.
 2. Обучение по магистърски специалности (съвместно с другите основни звена на УниБИТ), като продължаващо образование на специалистите и неспециалистите в професионалните направления в които УниБИТ има валидна акредитация от НАОА.
 3. Повишаване на квалификацията на кадри с висше и средно образование
 4. Сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и чужбина.
 5. Експертна дейност

Мисията на Института е:

 1. Да създава и разпространява нови знания и нови научно–приложни продукти;
 2. Да осигурява постоянно развитие на научноизследователската и научно приложната дейност;
 3. Да формира постоянно самообучаваща се и усъвършенстваща се академична общност, задаваща нови еталони в научните изследвания и продължаващото образование на елитни кадри, стимулираща развитието на толерантни научни взаимодействия в съответствие с националните, европейските и общочовешките норми и ценности;
 4. Да бъде библиотечно-информационен, просветен и културен център, отговарящ на съвременните изисквания, съчетавайки традицията и новите технологии;
 5. Да осигурява координацията, методическото ръководство и контрола на дейностите по прилагането на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника към него в УНИБИТ.

imagesY2UGPW2B

Основните цели на Института са:

 1. Да развива научно – изследователска дейност в областите, насочени към развитие на научните знания, усъвършенстване на образователния процес и подпомагане на обществената практика, в които УниБИТ има валидна акредитация от НАОА;
 2. Да обучава докторанти съгласно ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и ЗВО, в научните области в които УНИБИТ има валидна акредитация от НАОА, за формиране на специалисти с висока квалификация и обща култура, в съответствие със своята образователна мисия, националните и европейски стандарти за висше образование;
 3. Съвместно с другите основни звена на УниБИТ да провежда обучение в магистърските програми за специалисти и неспециалисти, в професионалните направления в които УниБИТ има валидна акредитация;
 4. Да развива съвместна дейност с подобни звена от Университетите в страната и чужбина, Българската академия на науките, министерствата, агенциите и всички стопански и публични организации, в страната и чужбина;
 5. Да организира и провежда научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и т.п.) и да издава и предоставя за ползване публикуваните на тях доклади и други научни материали.

Базовите приоритети на научноизследователските дейности на Института са:

 • Развиване и поддържане на експертна компетентност в областите в които УниБИТ има валидна акредитация от НАОА, в съответствие с европейските стандарти.
 • Постигане на единство на научното изследване и обучението.
 • Разгръщане на нови форми и внедряване на перспективни технологии за продължаващо образование.

Структура