Учебни материали

Развитието на системата от учебни материали на ИНИОД и повишаването на тяхното качество е първостепенен приоритет. Работата се ориентира в три основни направления:

  • създаване на вътрешен учебен фонд (учебници и пособия);
  • публикуване на периодична информация с аналитичен и информационен характер (представящ резултатите от работата в ИНИОД);
  • публикации за реализираните добри практики и за решенията на възникналите проблеми.

Списването на учебните материали е поставено на професионална основа с цел повишаване качеството на съдържанието и оформлението. Тематиката е пряко ориентирана към потребностите на докторантското обучение. Учебните материали са важен елемент от трансфера на знания в УниБИТ на оперативно равнище.

Развитието на ИНИОД се съпътства със значително увеличаване обема на учебните материали. Усилията на академичния състав са ориентирани главно към разработване и публикации които са пряко свързани с учебния процес и поддържането на експертизата  на Института.

Учебни материали по Информационен мениджмънт

Учебни материали по Информационна сигурност

Учебни материали по Информационна сигурност (концепции и политики)

Учебни материали по Управление на информационните услуги

Учебни материали по Управление на знания

Учебни материали по Норми и стандарти в информационната сигурност

Учебни материали по Стратегически информационни системи

Учебни материали по Мениджмънт и стратегическо ръководство на националната сигурност

Учебни материали по Стратегическо ръководство и лидерство

Учебни  материали по Стратегия, ресурси, способности, планиране

Учебни материали по Теория и практика на мениджмънта

Учебни материали по Психология на лидерството

Учебни материали по Психология на скритото присъствие

Учебни материали по Философия на сигурността

Учебни материали по Национална и международна сигурност

Учебни материали по Информационна война и информационни политики

Учебни материали по Информационен анализ и прогнозиране

Учебни материали по Методика на научните изследвания и емпиричните проучвания

Учебни материали по делова игра “Формиране и усъвършенстване на деловите качества”

Списък на теми за дипломни работи 2016-2017 г.

Книги и книжарници

Докторантура

Библиотека