Учебни материали

Развитието на системата от учебни материали на ИНИОД и повишаването на тяхното качество е първостепенен приоритет. Работата се ориентира в три основни направления:

  • създаване на вътрешен учебен фонд (учебници и пособия);
  • публикуване на периодична информация с аналитичен и информационен характер (представящ резултатите от работата в ИНИОД);
  • публикации за реализираните добри практики и за решенията на възникналите проблеми.

Списването на учебните материали е поставено на професионална основа с цел повишаване качеството на съдържанието и оформлението. Тематиката е пряко ориентирана към потребностите на докторантското обучение. Учебните материали са важен елемент от трансфера на знания в УниБИТ на оперативно равнище.

Развитието на ИНИОД се съпътства със значително увеличаване обема на учебните материали. Усилията на академичния състав са ориентирани главно към разработване и публикации които са пряко свързани с учебния процес и поддържането на експертизата  на Института.

 

Учебни материали по Информационен мениджмънт

Учебни материали по Информационна сигурност

Учебни материали по Управление на информационните услуги

Учебни материали по Управление на знания

Учебни материали по Норми и стандарти в информационната сигурност

Учебни материали по Стратегически информационни системи

Учебни материали по Мениджмънт и стратегическо ръководство на националната сигурност

Учебни материали по Стратегическо ръководство и лидерство

Учебни  материали по Стратегия, ресурси, способности, планиране

Учебни материали по Теория и практика на мениджмънта

Учебни материали по Психология на лидерството

Учебни материали по Психология на скритото присъствие

Учебни материали по Философия на сигурността

Учебни материали по Национална и международна сигурност

Учебни материали по Информационна война и информационни политики

Учебни материали по Информационен анализ и прогнозиране

Учебни материали по Методика на научните изследвания и емпиричните проучвания

Учебни материали по делова игра “Формиране и усъвършенстване на деловите качества”

Списък на теми за дипломни работи 2016-2017 г.

Книги и книжарници

 

Докторантура

Библиотека