Структура

Problem Solving Team

Структурата на Института включва:

  • Ръководни органи: директор, зам. директор, научен секретар и главен експерт.
  • Секция „Научни изследвания”, в която се провеждат научно–приложни изследвания в научните области, в които УНИБИТ има валидна акредитация от НАОА.
  • Секция „Обучение”, за провеждане на обучение по докторантски учебни планове и магистърски специалности, като продължаващо образование на специалистите и неспециалистите в професионалните направления в които УниБИТ има валидна акредитация от НАОА.

Съставът на секциите включва щатни и извънщатни служители, назначени със заповед на Ректора, както следва:

  • В секция „Научни изследвания”, в тематичните програмни колективи, създадени „ad-hoc”, съгласно плановете на Института и сключените договори за научни изследвания.
  • В секция „Обучение”, като преподаватели, ангажирани в изпълнението на учебния план за обучения на докторанти, курсовете за повишаване на квалификация и магистърските програми, в които участва Института.

Академичен състав