Публикации

КНИГИ

 • Стоян Денчев, Ирена Петева, Цветан Семерджиев, Николай Митев. Създаване и развитие на докторантски училища в световни университетски структури. – София, 2013 г., ISBN 978-954-334-152-8.
 • Атанас Митев, Силвия Калчева, Даниела Павлова, Димитър Димитров
  Структурно–функционален анализ и синтез  на архитектура на система за оценка на ефективността на обучение на докторанти в университетски структури. – София, 2013 г., ISBN 978-954-334-155-9

СТУДИИ

 • Стоян Денчев, Ирена Петева. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища. Роля и значение на ИКТ в университетските докторантски програми. – София, 2013 г., ISBN 978-954-334-153-5.
 • Гошо Петков, Цветан Семерджиев. Оценка на ефективността на обучението в „Докторантско училище” в университетски структури. Методика за оценка на удовлетвореността на обучаемите. – София, 2013 г., ISBN 978-954-334-154-2.

БИБЛОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

 • Елена Игнатова. Библиографски указател за докторантски училища. – София, “За буквите – О писменехь”, 2013 г., ISBN 978-954-2946-96-0

НАУЧНИ ДОКЛАДИ

Национални форуми

Единадесета национална научна конференция с международно участие на тема: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, посветена на Деня на народните будители – 1 ноември 2013 г.

 • Николай Митев. Съвременни форми на организация на обучението на докторанти.
 • Атанас Митев, Силвия Калчева. Оценяване на университети чрез балансираната система от показатели за ефективност.
 • Атанас Митев. Балансираната система от показатели за ефективност във висшето образование.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Научен семинар на тема: „Съвременни измерения на европейското образователно пространство“, проведен на 27 май 2013 г., в Българския културен институт в Лондон.

 • Ирена Петева. Резултати от изпълнението на проект „Автоматизирана информационна система на „Докторантско училище“ в университетски структури“.

 

Изследвания