Популяризиране

Представяне на резултатите в Одрин, Турция

 

На 15.05.2013 г.,  в Българския информационен и образователен център в Трайкийски университет, в град Одрин, се проведе научен семинар на тема: „Управления на знанията в университетска информационна среда”. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев откри събитието и приветства всички участници и гости на семинара от името на Академичния състав на УниБИТ . Приветствие от страна на Академичния състав на Тракийския университет в Одрин поднесе директора на “Научноизследователския център по древна история към университета” проф. д-р Енгин Бексач. Поздравления бяха отправени и лично от областния управител на гр. Одрин г-н Хасан Дуруер и др.

Работата на семинара протече  в две секции: „Университетска информационна среда за културно наследство – социализация чрез образование” и „Информационни и комуникационни технологии – основен компонент при формирането на компетенции при докторантите”.

В първата секция бяха представени доклади и презентации в областта на културно-историческото наследство. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев и докторант Диана Стоянова представиха и резултати по два от проектите, а именно: „Политики за управление на културно-историческото наследство – комуникация и социализация чрез образование” и „Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство”.

Проф. д.ик.н Стоян Денчев представи и доклад на тема: „Развитие на съвременното информационно общество и мястото на културните институции в него”. Неговият доклад предизвика интерес сред голяма част от присъстващите гости и участници, които в дискусионната част зададоха много въпроси свързани с темата на доклада.

Докторант Диана Стоянова представи два доклада: „Тълкуване на видовете знание за странджанските нестинари в съвременна информационна среда” и “Летните студентски практики, организирани от УниБИТ, като модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на  културно – историческото наследство”. Тя описа базовите компоненти на информационната среда за стимулиране на изследванията, които са разкрити в рамките на проекта „Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОН. В доклада бяха подробно описани виртуалната учебна колекция „Културно-историческо наследство” и мултимедийните учебни материали: „Държавна политика за културното наследство”, „Библиотеките и културното наследство”, „Тракийско културно-историческо наследство” и „Градски пространства и ансамбли”.

IMG_0825  

Двата доклада предизвикаха интерес сред представителите на Тракийския университет в Одрин, които изявиха желание да се включат в бъдещи летни практики и да се запознаят с нематериалното културно наследство на Странджа планина. Проф. Енгин Бексач изказа задоволството си от проведения научен семинар и сподели, че благодарение на подобни инициативи от страна на България и Турция, в лицето на престижни университети като УниБИТ и Тракийския университет в Одрин, се създават предпоставки за добро сътрудничество между университетите и учените в областта на културно-историческото наследство и неговата социализация и популяризиране.

 

Във втората секция „Информационните и комуникационните технологии – основен компонент при формирането на компетенции при докторантите”, бяха засегнати и разгледани теми свързани с новите модели и технологии при обучението на докторанти, ролята на дистанционното обучение, неговите предимства и недостатъци, информационната сигурност и т.н.

Силен интерес предизвика представянето на дейността на Института за научни изследвания и обучение на докторант в УНИБИТ, за която бяха зададени множество въпроси. Проф., д.ик.н. Стоян Денчев представи общата концепция за оценка на ефективността на обучението а докторантите в УНИБИТ и разясни същността на Стратегическата карта на това обучение, както и резултатите от изпълнението на Проект “Автоматизирана информационна система на “Докторантско училище” в университетски структури” (Договор №ДФНИ ИО1/2 от 21.11.2012 г.).

 

На 16.05.2013 г. проф. д.ик.н. Стоян Денчев изнесе доклад на тема: „Езикът като универсален комуникационен код” в Училището за чужди езици към Тракийския университет в Одрин, където присъстваха международно признати учени от престижни университети в Истанбул и Анкара, както и много студенти, преподаватели и докторанти. По време на дискусията, проф. д.ик.н. Стоян Денчев отговори на всички въпроси от страна на аудиторията.

 

Представяне на резултатите в Лондон, Англия

 

В периода 25-31 май се проведе семинар на тема: „Съвременни измерения на европейското образователно пространство. Българско-Британски културни общувания“, организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Семинарът беше открит на 27 май в Българския културен институт в Лондон в присъствието на г-жа Светла Дионисиева (директор на БКИ), Ректорът на УниБИТ, проф. д.ик.н Стоян Денчев, и негово превъзходителство Константин Димитров, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство.

 

След пленарното заседание на семинара се проведе младежка научна сесия на докторанти и постдокторанти, на която докторант Даниела Павлова, член на работещия по проекта научен екип, представи доклад на тема „Правителство в облаците“. Докторант Димитър Димитров, член на същия научен екип, представи доклад на тема “Тенденции в електронното обучение”. Всеки един от младите учени беше подготвил и постери (вижте тук и тук), които се оценяваха от жури, което присъди грамотa на най-оригиналната разработка.

 

В същия ден, в секция „Науки за информирането“, Даниела Павлова, съвместно с проф. д-р Ирена Петева, представиха статия на тема „Една стратегия за развитие на електронното управление“.

В края на работата на секцията, проф. д-р Ирена Петева представи резултатите от изпълнението на проекта «Автоматизирана информационна система на „Докторантско училище“ в университетски структури». Презентацията предизвика интерес сред голяма част от присъстващите гости и участници, които в дискусионната част зададоха много въпроси свързани с реализацията на проекта.

Проведената младежка научна сесия затвърди впечатлението, че докторантите и постдокторантите от УниБИТ се нуждаят по-често от провеждане на подобни семинари (сесии, форуми и др.), на които да докладват резултати от своите научни изследвания.

Втората част на научния семинар се проведе на 28 май в Британската библиотека. В своите презентации Манди Стюард, Росица Атанасова, Елизабет Нюболт и Найджъл Бюли представиха най-новите достижения в областта на библиотечно-информационните науки и технологии.

На 30 май беше посетено едно от най-престижните учебни заведения в Европа и света – Оксфордския университет. В Бодлеанската библиотека се проведе заключителната част на семинара, на която бяха представени два проекта на отдел „Специални колекции“.

 

 

Изследвания