Платформа

electronic_data_processing_wwlm

Обучението в ИНИОД се организирано като платформа в Интернет. Тя съдържа лекции и учебни материали във вид удобен за самостоятелната работа на обучаемите с учебното съдържание, без откъсване от работа. Тя създава навици за обучение през цели живот.

Платформата на Института е изградена като система от взаимодействащи и взаимнозаменяеми функционални елементи и отношения между тях, формиращи тотално цяло с входни и изходни интерфейси, което има определен смисъл, общ план, единни цели, конкретни ограничения (ресурсни и пространствено – времеви), зададени показатели за качество и обобщен критерий за ефективност на поведението в пространство на състоянията. Тя се използва така, че да може да посрещне нуждите на обучението по всички докторантски програми в УниБИТ. Благодарение на масовото ѝ използване ръководителите на докторантите които непрекъснато получават обратна връзка за работата на обучаемите. Тя се използва както за осигуряване на достъп до учебното съдържание, така и като допълнителен инструмент, който да поддържа вече съществуващите процеси на трансфер на знания.

Платформата за докторантско обучение е разгърната върху вече съществуващата информационна инфраструктура на УниБИТ, без да се внасят промени в нея или да се закупува софтуер. Тя е мащабируема и се използва във всички структурни звена на Университета. Тя съдържа учебни материали, конспекти за изпити, методики за оценяване и нормативни документи.

Платформата за обучение на докторанти формира ефективна среда, в която обучаемите, техните преподаватели и администраторите могат индивидуално или групово да споделят информация помежду си.

Докторантура

Магистратура

Квалификация

 

 

Новини