Резултати

Получени научни резултати

  • Нов научно-методологичен апарат във вид на теоретично обосноваване, закономерност, принцип, правило, хипотеза, постановка на задача, математическа формализация, модели и зависимости, обогатяващи възгледите на стратегическия ръководител.
  • Нови методики за научноизследователска работа, приложими в нови научни области, проблеми и задачи (качествен преход) и усъвършенствани методики, позволяващи да се стигне до повече научни резултати (количествен преход) в областта на стратегията, стратегическото ръководство и вземането на решения.
  • Научно-приложни реализации във вид на теория на стратегическото ръководство, теоретични предпоставки, научно-методически апарат, математическа формализация и моделиране, методи за синтез и анализ на ефективни алгоритми за стратегическо поведение.
  • Планове, методики, програми, технически задания, тактико-технически изисквания, ръководни указания за действие, стандарти, инструкции, указания, планове, научнотехническа документация, учебни програми, алгоритми, софтуер, хардуер и оргуер – за практическа реализация на стратегическо ръководство и вземане на решения.
  • Създаване на потенциал за трансфер на знания и прилаган на резултатите във всички университетски структури, ангажирани с обучение на докторанти, на основата на тяхната универсалност.

 

Изследвания