Квалификация

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

Тя се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Учебни дисциплини

Първи семестър

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини (избират се две)

Факултативни дисциплини (избира се една)

Втори семестър

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини (избират се две)

Практическа подготовка

  • Хоспетиране
  • Текуща педагогическа практика
  • Стажантска практика

Завършване на обучението

  • Практико-приложен държавен изпит – провеждане на педагогическа ситуация или урок

Помощна литература

Нормативни документи

Училищно законодателство

Наредба за приобщаващо образование