Информационно осигуряване

computers

Информационното осигуряване на обучението в ИНИОД включва:

  • преглед и обновяване на библиотечния фонд. Създаване на информационна база с учебни материали на учебната платформа;
  • изграждане на мрежа (Интранет) за поддържане на учебния процес чрез пренос на информация и комуникации (от типа black board), в рамките на  вътрешната мрежа на УниБИТ;
  • създаване на мрежа от тематични библиотеки в основните звена с цел специализиране на информацията и облекчаване достъпа на обучаемите до фундаментални и актуални източници;
  • привеждане и поддържане на Интернет страницата на ИНИОД и основните звена на равнището на най-добрите примери на подобни институции;
  • структуриран, широко профилен обмен на информация със структурните звена на УниБИТ.

Качество на обучението