Документация

Документация на обучението в докторантура

В Института за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) се създава, завежда и поддържа Главна книга на докторантите в УниБИТ.

В деловодствата на приемащите структурни звена се водят досиета на всеки зачислен докторант. Те се открива при зачисляването на докторанта. Оригиналите на документите се съхраняват в деловодството на приемащото структурно звено.

Служителите и академичният състав на ИНИОД са длъжни да не разгласяват съдържанието на документацията в досиетата на докторантите и делата за провеждане на конкурси за заемане на академични длъжности лица, които нямат пряко отношение към тях.

Публикуването на документи от досиетата на докторантите и от делата на конкурсите за заемане на академични длъжности, се допуска само с разрешение на Ректора.

Работни процеси на обучението на докторанти

Съхранение и архив