Документи за участие в конкурс за прием на докторанти

  1. Заявление до Ректора за участие в конкурса, в което се посочва желаната специалност и форма на обучение (Образец на заявлението).
  2. Автобиография с цветна снимка и с подпис на кандидата.
  3. Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея, нотариално заверено.
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Медицинско удостоверение.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в конкурса за докторанти за учебната 2015/2016 г. (37 лв. за изпит по специалността и 32 лв. за всеки следващ). Размерът на таксите за учебната 2016/2017 г. може да бъде видян тук. Плащането на таксите се извършва по банков път на сметка: IBAN: BG65BNBG96613100166501, BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Получател: УНИБИТ.

 

 

Докторантура

Конкурси