Магистратура

Обучението в УниБИТ за получаване на образователно-квалификационната степен „магистър” е редовно и задочно, за някои програми – и дистанционно, с продължителност три семестъра за завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” в УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

В редовна и задочна форма в образователно-квалификационна степен „магистър” се обучават студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по следните магистърски програми:

 • Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 • Културно-историческото наследство в съвременната информационна среда;
 • Защита на културно-историческото наследство в Република България;
 • Информационни технологии;
 • Информационна сигурност;
 • Бизнес и административни информационни технологии и комуникации;
 • Медийна информация и реклама;
 • Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност;
 • Стратегически комуникации и информиране;
 • Културен туризъм;
 • Изследване на науката и технологиите;
 • Мениджмънт на документи и архиви;
 • Национална сигурност, и др.

УниБИТ приема в ОКС „магистър”, дистанционна форма на обучение, в следните програми:

 • Защита на културно-историческото наследство в Република България;
 • Информационни технологии;
 • Медийна информация и реклама;
 • Национална сигурност, и др.

Учебните планове на образователно-квалификационната степен „магистър” са синхронизирани с тези на водещи европейски висши училища и съответстват на изискванията на Закона за висшето образование и Европейската система за трансфер на кредити.

Магистърска програма “Национална сигурност”

Програмната акредитация на професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ за ОКС „магистър“ във факултет „Информационни науки“ на Университет по библиотекознание и информационни технологии е получена с решение на Постоянната комисия по  социални и правни науки и национална сигурност на 25.09.2013 (протокол № 19). Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

Магистърската специалност „Национална сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика. Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност, в най-важните ѝ аспекти.

Квалификационна характеристика на ОКС “магистър” по “Национална сигурност”

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др.
Гаранция за провеждане на качествен учебен процес и придобиване на необходимите знания и умения които да са основа за реализация е както високо квалифицирания академичен състав от УниБИТ, така и експерти от практиката (ДАНС, НРС, МО, МВР, МВнР, медии и др.).

Обучение

Учебни материали

Христоматия

Нормативни документи

Дипломиране

Умберто Еко. Написване и редактиране на дипломната работа

Концепция за научно изследване

Заявление за дипломна работа

Декларация на дипломанта за авторски права

Декларация на дипломанта за отговорност за плагиатство

Анотация на дипломна работа

Бланка за рецензия на дипломна работа

Наредба на УниБИТ за писмените работи

Списък на теми за дипломни работи 2016-2017 г.

 

 

 

Платформа