Административно осигуряване

dioikisi_iStock_000016966586Small

Административното осигуряване на обучението в ИНИОД се извършва в съответствие със ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и действащите нормативни документи. То  включва:

  • регулярно планиране и отчетност;
  • организиране, координация, ръководство и контрол на обучението;
  • комуникационно – информационно обслужване.

Целите на административното осигуряване на ИНИОД са:

  • рационално разпределяне и оптимално използване на ресурсите;
  • унификация и стандартизация на документалното и информационно обслужване;
  • усъвършенстване и опростяване на планирането и отчетността на обучението;
  • подобряване на обратната връзка и ефективността на оперативния контрол.
  • повишаване на качеството и ефективността на учебния процес.

За постигане на набелязаните цели, организационно и функционално са обединени дейностите със сходен и допълващ се характер, като длъжностните характеристики на щатните длъжности съответстват на обема и отговорността на работата. Чрез интегриране на всички поддържащи и взаимодопълващи се дейности е съкратена веригата на изпълнението им и е намалено времето за изпълнението им.

Политиката за подбор, развитие и стимулиране на академичния състав е ключът за успеха на ИНИОД. Главната цел на тази политика е повишаване качеството и ефективността на дейността на Института.

Информационно осигуряване